“Anh Là Ai” x 2

Đứa bé Việt Nam ơi, đứng lên đáp lời sông núi!

– Trần Anh Nhật